Vedtægter for Antenneforeningen Vejen

 § 1.

Foreningens navn er “ANTENNEFORENINGEN VEJEN.” Dens hjemsted er Vejen Kommune.

 

§ 2.

Foreningens formål er at formidle og distribuere radio-, fjernsynsprogrammer og anden en- og tovejs kommunikation i foreningens kabelanlæg.
Foreningen etablerer og driver fællesantenneanlæg indenfor området i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.
Foreningen formidler og distribuerer radio- og fjernsynskanaler i fællesantenneanlægget.
Foreningen formidler og distribuerer anden en- og tovejs kommunikation, til såvel medlemmer som ikke medlemmer, forenelig med foreningens formål og vedtægter.
Efter nærmere, af bestyrelsen fastsatte regler, kan der herudover ske optagelse af andre antenneforeninger, samt distribueres signaler til andre antenneforeninger. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for tilslutning.

 

§ 3.

Medlem af foreningen er enhver tilsluttet modtager af radio- og fjernsynsprogrammer. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således en stemme. Sker der optagelse af andre antenneforeninger, indgår medlemmerne herfra på vilkår bestemt af foreningens bestyrelse.
Distribueres der signaler til andre antenneforeninger er det antenneforeningen, der bliver medlem og som sådan tildeles et, af bestyrelsen fastsat, antal stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 3.1

Udmeldelse af foreningen kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse kan dog tidligst ske 5 måneder efter aftalens indgåelse. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

 

§ 4.

Der betales af hvert medlem et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Der kan forekomme flere kontingentsatser.
Kontingentet opkræves på den af bestyrelsen til enhver tid valgte måde.
Ved fastsættelse af kontingentet skal tages hensyn til de budgetterede driftsudgifter, herunder reparation, fornyelse og vedligeholdelse af foreningens anlæg til og med kabelskabene samt under hensyntagen til evt. kommende investeringer.
Kontingentets størrelse kan fastsættes forskelligt i forhold til, om tilslutning faktisk har fundet sted, eller om der er tale om en ubebygget grund eller ejendom under opførelse.
For området “anden en- og tovejs kommunikation” gælder særskilte betalinger for ydelser, der er omkostningsafhængige, fastsat og opkrævet på vilkår, fastsat af bestyrelsen.

 

§ 5.

Ved tilslutning betales en tilslutningsafgift, fastsat af bestyrelsen.
Ved tilslutning sørger Antenneforeningen Vejen for fremføring af signaler til og med første stik i boligen. Udgift til gravearbejde på egen privat grund afholdes af medlemmet.
Ethvert medlem betaler selv fornyelser, reparationer og vedligeholdelse af kabler fra kabelskab til egen installation i fornødent omfang.
Tilslutning i kabelskabene må kun foretages af en af bestyrelsen godkendt installatør. Såfremt et medlem ikke på forskriftsmæssig måde, trods skriftlig påmindelse fra bestyrelsen, bringer egne kabler/installationer i tilfredsstillende stand, er bestyrelsen bemyndiget til at afbryde medlemmets betjening.
Såremt eksisterende antenneanlæg/installationer ønskes tilsluttet antenneanlægget, kræves bestyrelsens godkendelse af anlægget/installationerne.
Selve antenneanlægget med antennemast, hovedstation, paraboler, kabler og kabelskabe repareres og vedligeholdes af foreningen.
Ethvert medlem er pligtig omgående at orientere bestyrelsen, såfremt det konstateres, at nogen har beskadiget antenne- og kabelanlæg eller skabe, såvidt muligt med oplysning om skadevolderens navn.

 

§ 6.

Såfremt noget medlem ikke overholder sine forpligtelser m.h.t. betalinger og andet, er bestyrelsen berettiget til efter skriftlig påkrav med 14 dages varsel på medlemmets bekostning at afbryde leverancen, indtil pålægget er efterkommet. Under afbrydelser – uanset om den skyldes bestyrelsens beslutning eller medlemmets egen beslutning – er medlemmet dog pligtig fortsat at betale, som om tilslutning stadig finder sted. Ved fornyet tilslutning vil der blive opkrævet et af bestyrelsen vedtaget gebyr, ligesom alle omkostninger i forbindelse med rykning, afbrydelse og fornyet tilslutning vil blive pålignet medlemmet.

 

§ 7.

For foreningens gældsforpligtelser eller andre forpligtelser hæfter alene foreningsformuen. Tredjemand kan således ikke gære noget medlem personlig ansvarlig for foreningens forpligtelser. Et medlem tilkommer ved sin udtræden af foreningen ikke nogen andel af foreningens formue. Et medlem har ret og pligt til at overdrage sit medlemsskab af foreningen til en ny ejer af den pågældende parcel/ejerlejlighed/andelsbolig, men er pligtig til at betale eventuelle restancer.

 

§ 8.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgperioden er 2 år, således at 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år på den ordinære generalforsamling. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.

Overgangsbestemmelse f.s.v. angår valg af bestyrelsesmedlemmer:
I 2018 vælges 1 medlem til bestyrelsen for 2 år. I 2019 vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år og 1 medlem for 1 år.
Denne overgangsbestemmelse bortfalder automatisk ved afslutningen af den ordinære generalforsamling i 2019

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen deltager. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 9.

Til at bistå bestyrelsen i sit arbejde kan denne tage initiativ til at nedsætte arbejdsgrupper omkring emner, temaer, struktur m.m. Bestyrelsen er repræsenteret/lader sig repræsentere i disse grupper.

 

§ 10.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden i formandens fravær. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 11.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved annonce i lokalt dag/ugeblad mindst 4 uger før afholdelsen.

I de sidste dage før generalforsamlingen skal den fulde ordlyd af dagsordenen, regnskabet og evt. indkomne forslag kunne fås udleveret efter henvendelse, som angivet i annoncen.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af en eller flere revisorer.
  9. Eventuelt.

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal, med navns underskrift, tilstilles formanden senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

 

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra 10% af medlemmerne, senest 14 dage efter, en sådan begæring er modtaget.

 

§ 13.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis der ved valg til bestyrelsen og suppleanter til denne opstilles flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.
Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på op til det antal personer, der skal vælges. Samme navn må kun skrives en gang på samme stemmeseddel.
Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer i restance er ikke stemmeberettigede.

 

 

§ 14.

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i såfald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftlig med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.
Den generalforsamling, der træffer den endelige beslutning om foreningens ophør, træffer også bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

 

§ 15.

Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Paragraf 7 kan ikke ændres.

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal på begæring udleveres til medlemmerne.

 

Vedtaget den 1. juli 1993
Revideret: 24.05.2000, 22.05.2007, 26.05.2010, 22.05.2014, 16.5.2017 og 16.5.2018